ثبت معلولیت‌های مادرزادی در شناسنامه !

ثبت معلولیت‌های مادرزادی در شناسنامه !

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان گفت:لازم است سازمان ثبت احوال، معلولیت‌های مادرزادی را در شناسنامه ثبت کند.

ثبت معلولیت‌های مادرزادی در شناسنامه !

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان گفت:لازم است سازمان ثبت احوال، معلولیت‌های مادرزادی را در شناسنامه ثبت کند.

ثبت معلولیت‌های مادرزادی در شناسنامه !

فروش بک لینک

خرم خبر