دستاورد مهمانی 3 روزه لیپتون در میرداماد

دستاورد مهمانی 3 روزه لیپتون در میرداماد
حضور سه روزه هیاتی تخصصی از صندوق بین‌المللی پول در ایران با مذاکرات بین اعضای این صندوق با مدیران اقتصادی و به ویژه حوزه بانکی همراه شد.

دستاورد مهمانی 3 روزه لیپتون در میرداماد

حضور سه روزه هیاتی تخصصی از صندوق بین‌المللی پول در ایران با مذاکرات بین اعضای این صندوق با مدیران اقتصادی و به ویژه حوزه بانکی همراه شد.
دستاورد مهمانی 3 روزه لیپتون در میرداماد

اس ام اس جدید