رئیس کل بانک مرکزی: تورم ماه آینده تک رقمی می شود

رئیس کل بانک مرکزی: تورم ماه آینده تک رقمی می شود
رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت که در یک ماه آینده تورم تک رقمی می شود که عامل اصلی آن رعایت انضباط و اجتناب از اقدامات غیرمنطقی است.
۲۲:۳۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۶ خرداد


رئیس کل بانک مرکزی: تورم ماه آینده تک رقمی می شود

رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت که در یک ماه آینده تورم تک رقمی می شود که عامل اصلی آن رعایت انضباط و اجتناب از اقدامات غیرمنطقی است.
۲۲:۳۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۶ خرداد


رئیس کل بانک مرکزی: تورم ماه آینده تک رقمی می شود

car