اولین تجربه برد آسیایی بانک سرمایه

اولین تجربه برد آسیایی بانک سرمایه
تیم والیبال بانک سرمایه نماینده ایران در مسابقات قهرمانی باشگاه های مردان آسیا در نخستین مسابقه خود موفق به شکست نماینده قزاقستان شد.

اولین تجربه برد آسیایی بانک سرمایه

تیم والیبال بانک سرمایه نماینده ایران در مسابقات قهرمانی باشگاه های مردان آسیا در نخستین مسابقه خود موفق به شکست نماینده قزاقستان شد.
اولین تجربه برد آسیایی بانک سرمایه

روزنامه قانون