بزرگداشت قربانیان نیس فرانسه

بزرگداشت قربانیان نیس فرانسه
مراسم بزرگداشت قربانیان حمله به شهر نیس فرانسه برگزار شد.
۰۷:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۶ تیر


بزرگداشت قربانیان نیس فرانسه

مراسم بزرگداشت قربانیان حمله به شهر نیس فرانسه برگزار شد.
۰۷:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۶ تیر


بزرگداشت قربانیان نیس فرانسه

خبر دانشجویی