بازدید گل محمدی از چمن استادیوم خرمشهر

بازدید گل محمدی از چمن استادیوم خرمشهر
سرمربی ذوب آهن دقایقی پیش برای بازدید از چمن استادیوم نفت و گاز خرمشهر وارد زمین بازی شد.

بازدید گل محمدی از چمن استادیوم خرمشهر

سرمربی ذوب آهن دقایقی پیش برای بازدید از چمن استادیوم نفت و گاز خرمشهر وارد زمین بازی شد.
بازدید گل محمدی از چمن استادیوم خرمشهر

خرم خبر