تابش: ترویج نفرت در دستور کار رسانه های معاند نظام جمهوری اسلامی است

تابش: ترویج نفرت در دستور کار رسانه های معاند نظام جمهوری اسلامی است
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی با بیان اینکه ایران دومین میزبان پناهندگان در جهان است گفت: برخی رسانه های معاند نظام جمهوری اسلامی با سیاه نمایی، در صدد ترویج حس نفرت میان شهروندان ایرانی و مهاجرین افغانستانی هستند که حمایت از آثار هنری که بر همزیستی و نوع دوستی میان دو ملت تاکید دارند، حائز توجه است.
۲۲:۲۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت


تابش: ترویج نفرت در دستور کار رسانه های معاند نظام جمهوری اسلامی است

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی با بیان اینکه ایران دومین میزبان پناهندگان در جهان است گفت: برخی رسانه های معاند نظام جمهوری اسلامی با سیاه نمایی، در صدد ترویج حس نفرت میان شهروندان ایرانی و مهاجرین افغانستانی هستند که حمایت از آثار هنری که بر همزیستی و نوع دوستی میان دو ملت تاکید دارند، حائز توجه است.
۲۲:۲۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت


تابش: ترویج نفرت در دستور کار رسانه های معاند نظام جمهوری اسلامی است

خرید بک لینک

بازی