کاریکاتور: تولید پژو و پراید ممنوع!

کاریکاتور: تولید پژو و پراید ممنوع!
در خبرها آمده است: ادامه تولید پژوه 405 و پراید غیر قانونی است!

کاریکاتور: تولید پژو و پراید ممنوع!

در خبرها آمده است: ادامه تولید پژوه 405 و پراید غیر قانونی است!
کاریکاتور: تولید پژو و پراید ممنوع!

خبرگزاری دانشگاه های کشور