آخرین وضعیت جسمی عباس کیارستمی

آخرین وضعیت جسمی عباس کیارستمیمسئول تیم رسیدگی به درمان عباس کیارستمی از بهبودی وضعیت این کارگردان سینما خبر داد۲۲:۲۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۰ فروردین آخرین وضعیت جسمی عباس کیارستمی مسئول تیم رسیدگی به درمان عباس کیارستمی از بهبودی وضعیت این کارگردان سینما خبر داد۲۲:۲۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۰ فروردین آخرین وضعیت جسمی عباس کیارستمی بک Read more…