میثم مجیدی و برزای سکو نشین شدند

میثم مجیدی و برزای سکو نشین شدندسرمربی آبی ها دو بازیکن گران قیمت خود را از لیست هجده نفره خط زد. میثم مجیدی و برزای سکو نشین شدند سرمربی آبی ها دو بازیکن گران قیمت خود را از لیست هجده نفره خط زد.میثم مجیدی و برزای سکو نشین شدند خبرگزاری ایران