میثم مجیدی و برزای سکو نشین شدند

میثم مجیدی و برزای سکو نشین شدند
سرمربی آبی ها دو بازیکن گران قیمت خود را از لیست هجده نفره خط زد.

میثم مجیدی و برزای سکو نشین شدند

سرمربی آبی ها دو بازیکن گران قیمت خود را از لیست هجده نفره خط زد.
میثم مجیدی و برزای سکو نشین شدند

خبرگزاری ایران