مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو قانونی نیست

مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو قانونی نیستعضو ناظر شورای رقابت گفت: مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو قانونی نیست و اعضای ناظر شورا اعتراض خود را نسبت به این … مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو قانونی نیست عضو ناظر شورای رقابت گفت: مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت Read more…