مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو قانونی نیست

مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو قانونی نیست
عضو ناظر شورای رقابت گفت: مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو قانونی نیست و اعضای ناظر شورا اعتراض خود را نسبت به این …

مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو قانونی نیست

عضو ناظر شورای رقابت گفت: مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو قانونی نیست و اعضای ناظر شورا اعتراض خود را نسبت به این …
مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو قانونی نیست