نماینده فیجی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل شد

نماینده فیجی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل شدنماینده فیجی در سازمان ملل رئیس مجمع عمومی این سازمان شد.۲۲:۴۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ خرداد نماینده فیجی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل شد نماینده فیجی در سازمان ملل رئیس مجمع عمومی این سازمان شد.۲۲:۴۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ خرداد نماینده فیجی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل شد Read more…