نماینده فیجی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل شد

نماینده فیجی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل شد
نماینده فیجی در سازمان ملل رئیس مجمع عمومی این سازمان شد.
۲۲:۴۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ خرداد


نماینده فیجی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل شد

نماینده فیجی در سازمان ملل رئیس مجمع عمومی این سازمان شد.
۲۲:۴۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ خرداد


نماینده فیجی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل شد

اخبار دنیای دیجیتال