شوک به کوپای ٢٠١٦؛ خداخافظ دونگا/ حذف جنجالی برزیل با گل مشکوک

شوک به کوپای ٢٠١٦؛ خداخافظ دونگا/ حذف جنجالی برزیل با گل مشکوکتیم ملی فوتبال برزیل با شکست برابر پرو، وداع زودهنگام و ناباورانه ای از کوپا آمریکا داشت. شوک به کوپای ٢٠١٦؛ خداخافظ دونگا/ حذف جنجالی برزیل با گل مشکوک تیم ملی فوتبال برزیل با شکست برابر پرو، وداع زودهنگام و ناباورانه ای از کوپا Read more…