شوک به کوپای ٢٠١٦؛ خداخافظ دونگا/ حذف جنجالی برزیل با گل مشکوک

شوک به کوپای ٢٠١٦؛ خداخافظ دونگا/ حذف جنجالی برزیل با گل مشکوک
تیم ملی فوتبال برزیل با شکست برابر پرو، وداع زودهنگام و ناباورانه ای از کوپا آمریکا داشت.

شوک به کوپای ٢٠١٦؛ خداخافظ دونگا/ حذف جنجالی برزیل با گل مشکوک

تیم ملی فوتبال برزیل با شکست برابر پرو، وداع زودهنگام و ناباورانه ای از کوپا آمریکا داشت.
شوک به کوپای ٢٠١٦؛ خداخافظ دونگا/ حذف جنجالی برزیل با گل مشکوک

خرم خبر