ثبت معلولیت‌های مادرزادی در شناسنامه !

ثبت معلولیت‌های مادرزادی در شناسنامه ! رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان گفت:لازم است سازمان ثبت احوال، معلولیت‌های مادرزادی را در شناسنامه ثبت کند. ثبت معلولیت‌های مادرزادی در شناسنامه ! رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان گفت:لازم است سازمان ثبت احوال، معلولیت‌های مادرزادی را در شناسنامه ثبت کند. ثبت معلولیت‌های مادرزادی در شناسنامه ! فروش Read more…