نویر: پنالتی‌ جنگ اعصاب بود

نویر: پنالتی‌ جنگ اعصاب بوددروازه‌بان آلمان به فشار ماراتون پنالتی‌ها برابر ایتالیا اذعان کرد. نویر: پنالتی‌ جنگ اعصاب بود دروازه‌بان آلمان به فشار ماراتون پنالتی‌ها برابر ایتالیا اذعان کرد.نویر: پنالتی‌ جنگ اعصاب بود باشگاه خبری ورزشی