نویر: پنالتی‌ جنگ اعصاب بود

نویر: پنالتی‌ جنگ اعصاب بود
دروازه‌بان آلمان به فشار ماراتون پنالتی‌ها برابر ایتالیا اذعان کرد.

نویر: پنالتی‌ جنگ اعصاب بود

دروازه‌بان آلمان به فشار ماراتون پنالتی‌ها برابر ایتالیا اذعان کرد.
نویر: پنالتی‌ جنگ اعصاب بود

باشگاه خبری ورزشی