بزرگداشت قربانیان نیس فرانسه

بزرگداشت قربانیان نیس فرانسهمراسم بزرگداشت قربانیان حمله به شهر نیس فرانسه برگزار شد.۰۷:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۶ تیر بزرگداشت قربانیان نیس فرانسه مراسم بزرگداشت قربانیان حمله به شهر نیس فرانسه برگزار شد.۰۷:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۶ تیر بزرگداشت قربانیان نیس فرانسه خبر دانشجویی