سیاست یک بام و دو هوای مظلومی درباره داوری

پرویز مظلومی که بعد از شکست به نفت تهران به داوری های لیگ تاخته بود ، این بار از آنها تعریف کرد. فیلم سریال آهنگ شبکه خانگی