همکاری ایران و آلمان در صنعت پتروشیمی

همکاری ایران و آلمان در صنعت پتروشیمینخستین قرارداد همکاری ایران و آلمان در صنعت پتروشیمی با حضور معاون وزیر نفت بین پتروشیمی کیان و شرکت لینده آلمان نهایی شد. همکاری ایران و آلمان در صنعت پتروشیمی نخستین قرارداد همکاری ایران و آلمان در صنعت پتروشیمی با حضور معاون وزیر نفت بین پتروشیمی کیان و شرکت Read more…