همکاری ایران و آلمان در صنعت پتروشیمی

همکاری ایران و آلمان در صنعت پتروشیمی
نخستین قرارداد همکاری ایران و آلمان در صنعت پتروشیمی با حضور معاون وزیر نفت بین پتروشیمی کیان و شرکت لینده آلمان نهایی شد.

همکاری ایران و آلمان در صنعت پتروشیمی

نخستین قرارداد همکاری ایران و آلمان در صنعت پتروشیمی با حضور معاون وزیر نفت بین پتروشیمی کیان و شرکت لینده آلمان نهایی شد.
همکاری ایران و آلمان در صنعت پتروشیمی

دانلود آهنگ آذری