احتمال تغییر قیمت شیرینی

احتمال تغییر قیمت شیرینیرییس اتحادیه قنادان گفت: با توجه به افزایش قیمت دستمزدها، حامل های انرژی و دیگر هزینه های جاری، پیشنهاد افزایش قیمت شیرینی را اعلام کردیم که هنوز میزان آن مصوب و نهایی نشده است. احتمال تغییر قیمت شیرینی رییس اتحادیه قنادان گفت: با توجه به افزایش قیمت دستمزدها، حامل های انرژی و Read more…