احتمال تغییر قیمت شیرینی

احتمال تغییر قیمت شیرینی
رییس اتحادیه قنادان گفت: با توجه به افزایش قیمت دستمزدها، حامل های انرژی و دیگر هزینه های جاری، پیشنهاد افزایش قیمت شیرینی را اعلام کردیم که هنوز میزان آن مصوب و نهایی نشده است.

احتمال تغییر قیمت شیرینی

رییس اتحادیه قنادان گفت: با توجه به افزایش قیمت دستمزدها، حامل های انرژی و دیگر هزینه های جاری، پیشنهاد افزایش قیمت شیرینی را اعلام کردیم که هنوز میزان آن مصوب و نهایی نشده است.
احتمال تغییر قیمت شیرینی

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 9

تکنولوژی جدید