گداهای میلیونر بیخِ گوش پایتخت

گداهای میلیونر بیخِ گوش پایتخت
طبق آمارهای ارائه‌شده در دهه 80بیش از 80 درصد گداهای استان تهران را مردان تشکیل می‌دادند اما در سال‌های اخیر کودکان و زنان قربانیان …

گداهای میلیونر بیخِ گوش پایتخت

طبق آمارهای ارائه‌شده در دهه 80بیش از 80 درصد گداهای استان تهران را مردان تشکیل می‌دادند اما در سال‌های اخیر کودکان و زنان قربانیان …
گداهای میلیونر بیخِ گوش پایتخت

مرجع توریسم