کارت سوخت و سامانه هوشمند زنده می ماند

کارت سوخت و سامانه هوشمند زنده می ماند
هیچگونه مشکلی برای ارائه بنزین با کارت هوشمند سوخت وجود ندارد و زیرساختهای موجود برای ادامه اجرای این طرح آماده است.
۲۰:۰۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


کارت سوخت و سامانه هوشمند زنده می ماند

هیچگونه مشکلی برای ارائه بنزین با کارت هوشمند سوخت وجود ندارد و زیرساختهای موجود برای ادامه اجرای این طرح آماده است.
۲۰:۰۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


کارت سوخت و سامانه هوشمند زنده می ماند

wolrd press news