بازگشت امپراتور به شرق آسیا/ رسمی: افشین قطبی سرمربی بوریرام تایلند شد

بازگشت امپراتور به شرق آسیا/ رسمی: افشین قطبی سرمربی بوریرام تایلند شد
افشین قطبی، سرمربی سابق پرسپولیس و تیم ملی ایران، ساعتی پیش رو به طور رسمی به عنوان سرمربی جدید بوریرام معرفی شد.

بازگشت امپراتور به شرق آسیا/ رسمی: افشین قطبی سرمربی بوریرام تایلند شد

افشین قطبی، سرمربی سابق پرسپولیس و تیم ملی ایران، ساعتی پیش رو به طور رسمی به عنوان سرمربی جدید بوریرام معرفی شد.
بازگشت امپراتور به شرق آسیا/ رسمی: افشین قطبی سرمربی بوریرام تایلند شد

دانلود موزیک