فریاد برائت از تجاوز و ستم برای همیشه تاریخ ماندگار است

فریاد برائت از تجاوز و ستم برای همیشه تاریخ ماندگار است
روابط عمومی وزارت اطلاعات در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی قدس تاکید کرد: کشورهایی که با حمایت و تجاوزاتشان به کشورهای مسلمان خشنودی مستکبران را برای خود می خرند، بدانند که فریاد برائت از تجاوز و ستم برای همیشه تاریخ ماندگار است.
۲۳:۵۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۹ تیر


فریاد برائت از تجاوز و ستم برای همیشه تاریخ ماندگار است

روابط عمومی وزارت اطلاعات در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی قدس تاکید کرد: کشورهایی که با حمایت و تجاوزاتشان به کشورهای مسلمان خشنودی مستکبران را برای خود می خرند، بدانند که فریاد برائت از تجاوز و ستم برای همیشه تاریخ ماندگار است.
۲۳:۵۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۹ تیر


فریاد برائت از تجاوز و ستم برای همیشه تاریخ ماندگار است

خرید vpn از طریق بانک صادرات

عرفان دینی