بنا: از مردم عذرخواهی می‌کنم

بنا: از مردم عذرخواهی می‌کنم
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: از مردم عذرخواهی می‌کنم که نتوانستیم آن طور که باید دل آنها را شاد کنیم.

بنا: از مردم عذرخواهی می‌کنم

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: از مردم عذرخواهی می‌کنم که نتوانستیم آن طور که باید دل آنها را شاد کنیم.
بنا: از مردم عذرخواهی می‌کنم

آلرژی و تغذیه