مسی: به قیاس خود با رونالدو اهمیتی نمی دهم

مسی: به قیاس خود با رونالدو اهمیتی نمی دهم
فوق ستاره بارسلونا می گوید هیچ اهمیتی برای قیاس های انفرادی میان بازیکنان مختلف قائل نیست.

مسی: به قیاس خود با رونالدو اهمیتی نمی دهم

فوق ستاره بارسلونا می گوید هیچ اهمیتی برای قیاس های انفرادی میان بازیکنان مختلف قائل نیست.
مسی: به قیاس خود با رونالدو اهمیتی نمی دهم

اتومبیل

دانلود فیلم خارجی