«ارج» از دولت قبل تعیین تکلیف شده بود

«ارج» از دولت قبل تعیین تکلیف شده بود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کارخانه «ارج» از آن دسته از واحدهایی است که در دولت قبل تعیین تکلیف شده بود.

«ارج» از دولت قبل تعیین تکلیف شده بود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کارخانه «ارج» از آن دسته از واحدهایی است که در دولت قبل تعیین تکلیف شده بود.
«ارج» از دولت قبل تعیین تکلیف شده بود

bluray movie download