هشدار درباره استفاده از گوشی های هوشمند

هشدار درباره استفاده از گوشی های هوشمند
محققان درباره استفاده بیش از اندازه کودکان و خردسالان از ابزارهای الکترونیکی از جمله تبلت و گوشی های هوشمند هشدار می دهند.
۰۷:۴۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


هشدار درباره استفاده از گوشی های هوشمند

محققان درباره استفاده بیش از اندازه کودکان و خردسالان از ابزارهای الکترونیکی از جمله تبلت و گوشی های هوشمند هشدار می دهند.
۰۷:۴۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


هشدار درباره استفاده از گوشی های هوشمند

اخبار دنیای تکنولوژی

خرم خبر