قرار است میرزا قلی خان بشود مسئول تنظیم بازار

قرار است میرزا قلی خان بشود مسئول تنظیم بازار
تیتر امروز خبرها هم این است، چند هزار تن پرتقال گندید و آب از آب تکان نخورد. برنج شد کیلویی 11 هزار تومان کسی به روی خودش …

قرار است میرزا قلی خان بشود مسئول تنظیم بازار

تیتر امروز خبرها هم این است، چند هزار تن پرتقال گندید و آب از آب تکان نخورد. برنج شد کیلویی 11 هزار تومان کسی به روی خودش …
قرار است میرزا قلی خان بشود مسئول تنظیم بازار

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال