عمان ببرد دوم میشویم

عمان ببرد دوم میشویم
با وجود این که برخی از قطعیت عنوان اول ایران در گروهش نوشته اند وگفته اند اما ایران از حیث آماری تنها صعود خود را قطعی کرده است.

عمان ببرد دوم میشویم

با وجود این که برخی از قطعیت عنوان اول ایران در گروهش نوشته اند وگفته اند اما ایران از حیث آماری تنها صعود خود را قطعی کرده است.
عمان ببرد دوم میشویم

خبر دانشجویی

تکنولوژی جدید