دستور ملکه به « ترزا می» برای تشکیل کابینه

دستور ملکه به « ترزا می» برای تشکیل کابینه
ملکه انگلیس “ترزا می” را رسماً به عنوان نخست وزیر این کشور مامور تشکیل کابینه کرد.
۲۱:۴۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۳ تیر


دستور ملکه به « ترزا می» برای تشکیل کابینه

ملکه انگلیس “ترزا می” را رسماً به عنوان نخست وزیر این کشور مامور تشکیل کابینه کرد.
۲۱:۴۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۳ تیر


دستور ملکه به « ترزا می» برای تشکیل کابینه

استخدام آموزش و پرورش