دنی آلوس: برای کوپا آمریکا کاملا آماده هستم

دنی آلوس: برای کوپا آمریکا کاملا آماده هستم
مدافع تیم ملی برزیل تاکید کرد که از آمادگی لازم برای شرکت در رقابت های کوپا آمه ریکا برخوردار است.

دنی آلوس: برای کوپا آمریکا کاملا آماده هستم

مدافع تیم ملی برزیل تاکید کرد که از آمادگی لازم برای شرکت در رقابت های کوپا آمه ریکا برخوردار است.
دنی آلوس: برای کوپا آمریکا کاملا آماده هستم

اسکای نیوز