دلواپسی با 7 سال تأخير

دلواپسی با 7 سال تأخيرولی‌اله سیف همچنان در آمریکا به سر می‌برد تا موانع اجرای برجام را در خاک آن کشور دنبال کند، اما در ایران رسانه‌های مخالف دولت از مجموعه سخنان او به دستاویزی رسیده‌اند تا همچنان بر طبل مخالفت با برجام بکوبند و نتایج آن را ضعیف قلمداد کنند. دلواپسی با 7 سال Read more…