53 سال حبس برای متهمان اخلال ارزی

53 سال حبس برای متهمان اخلال ارزیسه متهم پرونده اخلال ارزی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ترتیب به ۲۳، ۲۰ و ۱۰ سال حبس محکوم شدند و پیش بینی می‌شود «ل.ر» متواری شده است. 53 سال حبس برای متهمان اخلال ارزی سه متهم پرونده اخلال ارزی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به Read more…