354 گل در 184 بازی/ دور برگشت یک گل کمتر از دور رفت

13 گل در هفته 23 مسابقات فوتبال دور برگشت لیگ از خط دروازه ها گذشت تا بر این اساس در این هفته نسبت به دور رفت 4 گل کمتر ودر همه بازیهای دور برگشت یک گل کمتر ازدور رفت ثبت شود. اخبر جهان باران فیلم