سفته بازان 1.5 میلیون واحد را خالی گذاشتند

سفته بازان 1.5 میلیون واحد را خالی گذاشتند100خانه برای هر 104 خانوار ایرانی، این جدیدترین آماری است که وزارت راه و شهرسازی از وضعیت ساخت و ساز ها در نقاط مختلف کشور داده و نزدیک شدن این دو عدد را نشانه ای از حرکت به سمت تعادل در عرضه و تقاضای مسکن دانسته است؛ رویه Read more…