فرود اضطراری یک هواپیما در فرودگاه اهواز

فرود اضطراری یک هواپیما در فرودگاه اهوازیک فروند هواپیما مربوط به شرکت هواپیمائی زاگرس سه شنبه شب در اهواز فرود اضطراری کرد.۲۳:۴۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۲ تیر فرود اضطراری یک هواپیما در فرودگاه اهواز یک فروند هواپیما مربوط به شرکت هواپیمائی زاگرس سه شنبه شب در اهواز فرود اضطراری کرد.۲۳:۴۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه Read more…