8 گام برای غذا خوردن آگاهانه

8 گام برای غذا خوردن آگاهانه غذا خوردن آگاهانه عملی است که آگاهی انسان را در مورد عادات غذا خوردن افزایش می دهد و به انسان اجازه می دهد که با وقفه ایجاد کردن میان محرک ها و اقداماتش،عمل درست را اتخاذ کند.در مقابل غذا خوردن آگاهانه، غذا خوردن احساسی قرار دارد که به غذاهایی Read more…