حدادی: قهرمانی سال گذشته بیشتر چسبید

حدادی: قهرمانی سال گذشته بیشتر چسبیدبهترین بازیکن پست 5 بسکتبال آسیا گفت: قهرمانی سال گذشته با توجه به حساسیت بالای فینال بیشتر به من چسبید حدادی: قهرمانی سال گذشته بیشتر چسبید بهترین بازیکن پست 5 بسکتبال آسیا گفت: قهرمانی سال گذشته با توجه به حساسیت بالای فینال بیشتر به من چسبیدحدادی: قهرمانی سال گذشته بیشتر Read more…