محدودیت‌ نمایندگی‌ ها در دوران پساتحریم

محدودیت‌ نمایندگی‌ ها در دوران پساتحریم واردات خودرو در پسا تحریم چگونه خواهد بود؟ خیلی از کارشناسان در پاسخ به این سوال حضور برندهای اصلی را در پسا تحریم اجتناب‌ناپذیر خوانده و معتقدند که ورود این شرکت‌ها در ایران، از یکسو بازار وارداتی‌ها را رقابتی کرده و از سوی دیگر فروش و خدمات پس از Read more…