پذیرفته نیست این حجم تخلف توسط 3 نفر صورت گرفته است

پذیرفته نیست این حجم تخلف توسط 3 نفر صورت گرفته استعضو کمیته مجلس برای پیگیری پرونده بابک زنجانی می‌گوید که اعدام او به همین صورت که متخلفان و متهمان پرونده همین سه نفر … پذیرفته نیست این حجم تخلف توسط 3 نفر صورت گرفته است عضو کمیته مجلس برای پیگیری پرونده بابک زنجانی می‌گوید که Read more…