یک پاس و یک گل مارادونایی از کریم/ صعود به یورولیگ در جشن تولد انصاری فر

یک پاس و یک گل مارادونایی از کریم/ صعود به یورولیگ در جشن تولد انصاری فرکریم انصاریفرد در حضور ٢٥ دقیقه اى اش در ترکیب پانیونیوس سند پیروزى این تیم را امضا کرد. یک پاس و یک گل مارادونایی از کریم/ صعود به یورولیگ در جشن تولد انصاری فر کریم انصاریفرد در حضور ٢٥ دقیقه Read more…