بنا: از مردم عذرخواهی می‌کنم

بنا: از مردم عذرخواهی می‌کنمسرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: از مردم عذرخواهی می‌کنم که نتوانستیم آن طور که باید دل آنها را شاد کنیم. بنا: از مردم عذرخواهی می‌کنم سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: از مردم عذرخواهی می‌کنم که نتوانستیم آن طور که باید دل آنها را شاد کنیم.بنا: از مردم عذرخواهی می‌کنم Read more…