دستاورد مهمانی 3 روزه لیپتون در میرداماد

دستاورد مهمانی 3 روزه لیپتون در میردامادحضور سه روزه هیاتی تخصصی از صندوق بین‌المللی پول در ایران با مذاکرات بین اعضای این صندوق با مدیران اقتصادی و به ویژه حوزه بانکی همراه شد. دستاورد مهمانی 3 روزه لیپتون در میرداماد حضور سه روزه هیاتی تخصصی از صندوق بین‌المللی پول در ایران با مذاکرات بین اعضای Read more…